Past Presidents

Name From To
Name From To
Mr.Surendra Kamath 1982 1986
Mr.B .J.Shreedhra 1986 1989
Mr. M.V.Ravi Kumar 1989 1991
Dr.K.R.Srinivasan 1991 1993
Mr.H.Vasanth Rao 1993 1995
Mr Pankaj K Patel 1995 1997
Mr A Dwaraki 1997 1998
Mr H Vasanth Rao 1998 2000
Mr Jawad Basith 2000 2002
Ms Shobhana Prakash 2002 2005
Dr KR Srinivasan 2005 2008
Ms Uma Reddy 2008 2012
Mr. G. Satyanarayana 2012 2014
Mr. Mohandas. U 2014 Present